لیست تمام سازنده های باغ ویلا

ساخت ویلا با تک باغ

استان     تماس     نام شرکت

خراسان رضوی   051-38795310 …همیاری شهرداری های خراسان…

تهران     021-44059288 ا – بی – ام

تهران     021-22965883 ابتکار ساختمان ایمن

یزد        0351-8254411 ابراج نگار

تهران     021-88307557 ابنیه ارچین

تهران     021-66502998 ابنیه اقدام

تهران     021-88530416 ابنیه بتنی

تهران     021-88687163 ابنیه بنیان

تهران     021-22510131 ابنیه پایدار پیشرو

سیستان و بلوچستان            0541-2447646 ابنیه زاهدان

کرمان    0341-2810077 ابنیه سازان مجرب پارس

تهران     021-88064755 ابنیه فنی تهران

تهران     021-22074583 ابنیه کار

تهران     021-88846909 ابنیه کشوری

تهران     021-88531381 ابنیه گستر

خراسان رضوی   051-38679991 اتانیر

هرمزگان 0761-6668598 اتحاد بتن فلز

تهران     021-22884540 اتحاد عمران پارس

خراسان رضوی   051-38461885 اترک پی سازه طوس

تهران     021-88546370 اتقان

خوزستان 0611-3374720 اتکاء اهواز

تهران     021-88713977 اتوماسکوپ

تهران     021-88716037 اجرای ابنیه هورام

گیلان     0131-6662272 اجزاء سازه

گیلان     0131-6662272 اجزاء سازه

تهران     021-88682099 احجام سازه

تهران     021-88875114 احداث

تهران     021-88786348 احداث

اصفهان  031-34439008 احداث دشت

کرمانشاه 0831-4213047 احداث غرب

کرمان    0341-3227821 احسان آرمه

خوزستان 0611-3334243 احسان رامهرمز

کرمان               احیای کویر چهار سوق کرمان

کرمان               احیای کویر چهارسوق کرمان

کرمان    0341-2466828 اختیاریه

کرمان    0341-2444579 ادوار نوین کویر

مرکزی   0861-2778341 اراک تیرچه

مازندران 0151-3255882 ارزفون

خراسان رضوی   051-37614098 ارزه گستر

اردبیل    0451-7713206 ارس بناء راهساز

آذربایجان غربی    0461-2231266 ارس پل غرب

آذربایجان شرقی    0411-3372304 ارس پی

تهران     021-88717220 ارسا ساختمان

تهران     021- 88370241            ارسام

تهران     021-88513617 ارشد سازه توس

آذربایجان غربی    0441-2225616 ارشلو

آذربایجان شرقی    0411-3353307 ارشه

کرمان               ارفع سازان رابر

آذربایجان شرقی    0411-3318591 ارک بنا

هرمزگان 0761-6674845 ارک بنا

بوشهر    0771-5550907 ارکان بتن بوشهر

بوشهر    0771-5556963 ارکان پی بوشهر

تهران     021-88735800 ارگستون – رویال صنعت توس

تهران     021-88796481 ارم دیانا

آذربایجان غربی    0441-2224321 اروم انرژی

آذربایجان غربی    0441-3665143 اروم آرمه سقف

آذربایجان غربی    0441-3441314 اروم پرهام

آذربایجان غربی    0441-2220621 اروم دیار

آذربایجان غربی    0441-2246022 اروم سهاب

آذربایجان غربی    0441-2230623 اروم کلبه گستر

آذربایجان غربی    0441-2354330 اروم مهساز

اصفهان  031-42254391 ازاره سنگ

تهران     021-55902175 ازرج

خراسان جنوبی     0561-4435983 اژدر خراسان

تهران     021-22057668 اس.دی.ام – SDM

تهران     021-88760708 اساس

تهران     021-88760708 اساس

اصفهان  031-36246360 اساس سپاهان

کرمان    0341-2119715 اسپکان

کرمان    0341-2520519 اسپکان

تهران     021-22228280 اسپندان نوآور

تهران     021-88788371 اسپیدز

تهران     021-88788371 اسپیدز

آذربایجان غربی    0441-3366067 اسپیر

تهران     021-88828385 اسپیلت

کرمان    0341-3220857 استحداث

ایلام       0841-2222473 استحکام ایلام

تهران     021-77651582 استحکام بنا

کرمان               استوار سازان رستگار

اصفهان  031-32280086 استوار سازه زاینده رود

آذربایجان شرقی    0411-5263041 اسکان آرای آذر

خوزستان 0611-3387385 اسکان جنوب

تهران     021-44533220 اسکان دژ پارس

سیستان و بلوچستان            0541-2443994 اسکان دشت

همدان     081-38272741 اسکان ساز

آذربایجان شرقی    0411-3373619 اسکان و گسترش پارس

کرمانشاه 0831- 7239230            اسکله غرب

اصفهان  031-37868353 اشکان ساز

کرمان    0348-3328252 اشکان سازه جیرفت

آذربایجان غربی    0441-3449623 اشل راه

تهران     021-88701781 اصالت

اصفهان  031-36621715 اصفهان ترانشه

کرمان    0341-3223838 اصولی ساز کرمان

فارس     0711-8212245 اطمینان ساز شیراز

کرمانشاه 0831-7242245 اعتماد غرب

تهران     021-88502674 اعمار

فارس     0711-2301933 افرازه شیراز

کرمان    0341-2460014 افرند پی

تهران     021-22056334 افرند ساخت

کرمان    0391-2224710 افروزنده رفسنجان

بوشهر    0771-2540264 افشین بنای بوشهر

بوشهر    0771-2522354 افق خیزان بوشهر

کردستان 0871-3239729 افلاک پی

تهران     021-77866890 افلاک ساز آبان

کرمان    0345 -3231446            افلاک سازه سمنگان

مرکزی   0861-2771403 افلاک عمران اراک

فارس     0711-2306286 افهم

تهران     021-88031980 اقلیم

تهران     021-88741904 اکباتان نیرو

آذربایجان غربی    0441-3482589 اکتای رود

تهران     021-88805306 اکسون آب پارس

تهران     021-88740076 ال مس

تهران     021-22860763 البرز مسیر

تهران     021-88757068 البرزکومه

تهران     021-22079119 الکترو کنترل

تهران     021-88893409 الکتریکوم

تهران     021-88663700 الماتکو

خراسان رضوی   051-35593139 الماس کاران طوس

تهران     021-88797921 الموت

تهران     021-88906440 المونت

کرمان               الیداد سازه سمنگان

اصفهان  031-32657773 اماد بتن ساخت

تهران     021-88760243 امکان گستر

کرمانشاه 0832-5224027 امید اسلام آباد غرب

خراسان رضوی   051-36902537 امید آشیانه

فارس     0711-6353287 امید بتن

تهران     021 -22534180            امیر سازه پایدار

تهران     021-88759168 امیر کار

کرمان               امین سازه کریمان

گیلان                امین کاران

ایلام       0841-3352015 اناران ایلام

تهران     021-66418830 انبوه سازان جامع تهران

کرمان    0348-2214283 انبوه سازان سخت کوش جبال

آذربایجان شرقی    0411-3339871 اندیشمند سازان ایمن

کردستان 0871-3292111 اندیشه پویان

خوزستان 0681-2229943 اندیشه راه مسجد سلیمان

تهران     021-44827621 اندیشه سازان اختر

تهران     021-88825599 انرژی گستر نصیر

فارس     0722-6256522 انصار بنا

تهران     021- 22082002            انهار

تهران     021-88955551 اوبا آفرین

اصفهان  031-36685205 اوپال

کردستان 0871-3287985 اوج آفرین غرب

تهران     021-88978347 اورین پایه بتن

تهران     021-88756135 اوکسین صنعت

تهران     021-88771137 اویول

کردستان 0871-3283396 اویهنگ

کرمان    0341-2651276 اهرام سوله شرق

زنجان    024-33773850 ایدین بتن

تهران     021-88023422 ایران آتانور

تهران     021-22280168 ایران آروین

تهران     021-88830861 ایران بورگه

تهران     021-88710023 ایران پادنگ

تهران     021-77339969 ایران پرلین

تهران     021-88740079 ایران پل

تهران     021-22843620 ایران تپه

تهران     021-88801058 ایران ترمو

تهران     021-66428697 ایران جیرده

تهران     021-88840301 ایران رامپ

تهران     021-88047985 ایران ریبر

تهران     021-88020155 ایران ریپاژ

تهران     021-88207706 ایران سازه

اصفهان  031-36605627 ایران سازه اصفهان

تهران     021-88309112 ایران ستون

تهران     021-22259600 ایران شارع

آذربایجان غربی    0441-3369901 ایران شانلی یول

تهران     021-44004728 ایران فریم

اصفهان  031-32682678 ایران کارت

کرمان    0341-2250005 ایستا ابنیه کرمان

تهران     021-66377701 ایستا پیوند

خوزستان 0611-3377734 ایستا تاژه

اصفهان  031-32367152 ایستا ساز سپاهان

تهران     021-77480782 ایستا سازان عصر

کرمان               ایستا سازه سایه گستر

تهران     021-22916833 ایستافر

تهران     021-88822731 ایسوکو

تهران     021-88704839 ایکاسه

ایلام       0841-3334752 ایلام افشین

ایلام       0841-3334847 ایلام بتن

ایلام       0841-3349288 ایلام نیک

کرمان    0348-2413467 ایلیا ایوان سبزواران

تهران     021-22905658 ایلیا سازه پارت

گیلان     0131-4224492 ایمن آشیان شمال

خوزستان 0611-3343217 ایمن رکن

کرمان    0341-2446309 ایمن ساخت رفیع

سیستان و بلوچستان            0541-3221062 ایمن ساز زاهدان

کرمان    0341-2131910 ایمن سیال

گیلان     0182-4238692 ایمن کاران تالش

تهران     021-88530700 اینترلاک

کرمان    0349-4623332 ایوان سبز عنبرآباد

فارس     0711-2339307 ایوان فارس

تهران     021-88881363 آ . اس . پ – ASP

تهران     021-88881363 آ. اس. پ ASP

کرمان    0341-2736344 آب دره

تهران     021-88803660 آب گستر

کرمان    0341-2724523 آب واحه کویر کرمان

گیلان     0131-3228907 آباد اندیش رشت

تهران     021-66940908 آباد آرمه

کرمانشاه 0831-7252134 آباد بوم غرب

خراسان رضوی   051-38414730 آباد پردیس خراسان

تهران     021-44088940 آباد تدبیر

تهران     021-44093786 آباد دوست

تهران     021-48620       آباد راهان پارس

سیستان و بلوچستان            0542-2228773 آباد سازان طوس

سمنان     023-33327567 آباد سازه نمونه

تهران     021-66938372 آباد یار عمران

خراسان رضوی   051-35313610 آبادانی و مسکن الهیه خراسان

تهران     021-48620       آبادراهان پارس

خوزستان 0671-3330765 آبادکار خوزستان

کرمان    0341-3310081 آبادگران کارمانیا

اصفهان  031-36637399 آبادی گستر سپاهان

کرمان               آبان آب و خاک کویر

کرمان    0341-2513975 آبراه گستر کویر

گیلان     0131-7723445 آبرود شمال

تهران     021-88803660 آبزولوت

تهران     021-8895306   آبژ

تهران     021-22056464 آبسا

تهران     021-22056464 آبسا

کرمان    0341-3313513 آبسرای دشت کریمان

خراسان رضوی   051-38542411 آبنوس بتن

کرمان    0348-2410531 آبیاری نخل آب

البرز      026-22237823 آبیک بنا

آذربایجان غربی    0441-2230528 آتور پات

تهران     021-22862275 آتی پی سازان

تهران     021-88700553 آتی ساز آسیا

سیستان و بلوچستان            0541-4512025 آتی ساز زاهدان

تهران     021-22021674 آتی گام

تهران     021-22355001 آتین سازه

کرمان    0341-2132962 آتیه کویر

خراسان رضوی   051-38427096 آثار طوس

آذربایجان شرقی    0411-3252052 آداسال

آذربایجان غربی    0441-2240421 آداک ساحل پویان

تهران     021-88261129 آدیش عمران

تهران     021-88055710 آذر 79

آذربایجان شرقی    0411-3345532 آذر اتفاق

آذربایجان شرقی    0411-3296102 آذر انشعاب

تهران     021-88741267 آذر اوبا

آذربایجان شرقی    0411-3307678 آذر باراژ

آذربایجان شرقی    0411-5556768 آذر بنداد تبریز

آذربایجان شرقی    0411-3820826 آذر بهساز

تهران     021-55013609 آذر پستوان

آذربایجان شرقی    0411-3308370 آذر پیمان

آذربایجان شرقی    0411-3349572 آذر حائل

آذربایجان شرقی    0411-3368188 آذر دربن

آذربایجان شرقی    0411-5556887 آذر رخام پی

آذربایجان غربی    0441-3453081 آذر سازند

آذربایجان غربی    0441-2229769 آذر سحاب

آذربایجان شرقی    0411-5255454 آذر سدید تبریز

تهران     021-27608000 آذر سیماب

هرمزگان 0761-6675163 آذر شسته جنوب

آذربایجان شرقی    0411-5415158 آذر شیب

گلستان    0172-3332496 آذر گستر گلستان

آذربایجان شرقی    0411-3853799 آذر ماحال

تهران     021-22061725 آذر مبنا

تهران     021-88055710 آذر هفتادونه

تهران     021-66434788 آذر یورد تبریز

تهران     021-77931887 آذران سازه ساروج

تهران     021-88324038 آذرپاد جنوب

کرمان    0341-2736103 آذرین نوآور

هرمزگان 0761-2230812 آذین پویای بندر

کرمان    0341-2511195 آذین سازه پردیس

گیلان     0131-2221532 آرابسک

کرمانشاه 0831-8237975 آرابسک

تهران     021-22689950 آرادان

آذربایجان غربی    0421-2238493 آراز آب مراغه

تهران     021-88751265 آراسکو

کرمانشاه 0831-8264955 آرام باختر

کرمانشاه 0831-4243751 آرام ساز غرب

خوزستان 0641-2256340 آرامین بناء

تهران     021-66425093 آران سازه

خراسان رضوی   051-38403898 آربر

کرمان    0341-2524696 آرتمیس صنعت جنوب

کرمانشاه 0831-7227893 آرتین

تهران     021-88717220 آرسا ساختمان

خوزستان 0611-3372137 آرش بنای ایذه

تهران     021-22855591 آرش سازه

اصفهان  031-36246863 آرش کار

کرمان    0341-2463605 آرشام آشیان

کرمانشاه 0831-8230930 آرشیفن

کرمان    0341-2512961 آرشین سازه جنوب شرق

اصفهان  031-36633901 آرک بتن

کرمان    0341-2810963 آرمان رایان کویر

بوشهر    0771-2527222 آرمان قلعه استوار

تهران     021-88515539 آرمانیر سازه

تهران     021-22403313 آرمون

تهران     021-22688359 آرمه بن

آذربایجان شرقی    0411-6582927 آرمه پی عمیق

تهران     021-88442538 آرمه تاب بنیان

تهران     021-88929232 آرمه تاب گسترش

آذربایجان شرقی    0411-3342886 آرمه دال

تهران     021-88763876 آرمه دشت

تهران     021-88460620 آرمه سازه نوین

تهران     021-88727788 آرمه فرم

تهران     021-88500870 آرمه گروه

کرمان    0341-2235230 آرمه نمای عقیق

تهران     021-22645486 آرمه نو

تهران     021-88965251 آرمین

تهران     026-32231623 آرمینال

آذربایجان غربی    0441-2233906 آرنس

تهران     021-88105327 آرنیکا اسکان

کرمان    0391-4221229 آروین بهامین جنوب شرق

خوزستان 0611-3364712 آروین پیشتاز اهواز

اصفهان  031-33342685 آروین کاران وطن

کرمان    0341-2414744 آریا آب کارمانیا

تهران     021-66946765 آریا پگاه

کرمان    0341-2456756 آریا زمین سازان کارمانیا

تهران     021-22048073 آریا نور پویا

هرمزگان 0761-5556516 آریان بتن شایان

خراسان رضوی   051-38415607 آریانیک

فارس     0711-6463385 آریکو

اصفهان  031-36616067 آرین آرک

تهران     021-88631211 آرین بتن تهران

تهران     021-22955843 آرین دژ آسا

مرکزی   0861-2243355 آرین محور اراک

کرمان               آزادراه بی نهایت

تهران     021-66468040 آزمون گران تهران

تهران     021-66468040 آزمون گران تهران

تهران     021-88011776 آژند آرمه

تهران     026-34314281 آژند آرمه کرج

تهران     021-66381305 آژند تاوه

کردستان 0874-3226362 آژندکار

کرمانشاه 0831-8357679 آژوان بتن

خراسان رضوی   051-37645239 آژیانه کارا

خراسان رضوی   051-38699991 آژینه ساز توس

تهران     021-88377457 آسا تدبیر سازان

تهران     021-22915181 آسال بتن

تهران     021-88376340 آسال نگین البرز

آذربایجان شرقی    0411-5409673 آسان بنای تبریز

کرمان    0341-2463385 آستان ایلیا

تهران     021-88652306 آستو

تهران     021-66460827 آسفالت ایران

تهران     021-48467988 آسفالت طوس

تهران     021-88887243 آسفالت طوس

کرمان    0341-2113021 آسفالت کارمانیا

گیلان     0142-6222184 آسمان رود شمال

کرمان               آسمانه

کرمان    0341-2477630 آسیا صنعت کریمان

تهران     021-77505029 آشیان ساز

تهران     021-77505029 آشیان ساز

آذربایجان غربی    0421-2224054 آشیان ساز آذربایجان

گیلان     0181-3228884 آشیان کار

تهران     021-44431292 آغار دالان

فارس     0711-6268520 آفتابگون

خراسان رضوی   051-37635445 آفنداک توس

گیلان     0131-2226753 آق – AGHcompany

فارس     0711-6256423 آقداش سازه شیراز

کرمانشاه 0831-8358426 آکام شیب

خراسان رضوی   051-38837882 آگر مشهد

کرمان               آلاداغ عمران

تهران     021-88652866 آلتین

تهران     021-22016659 آلتین داش

کرمان    0348-4252880 آلفا نیرو سبزواران

تهران     021-88313650 آلفاسام

گیلان     0131-7729729 آلنجا

آذربایجان غربی    0441-4444768 آلونژ

گیلان     0131-7756303 آلونک گلساران

تهران     021-44824047 آماد بتن کرمانشاه

تهران     021-88884344 آمن

تهران     021-88884344 آمن

البرز      026-32222217 آمون بن

آذربایجان غربی    0441-2231530 آنایول

تهران     021-88406113 آندا

آذربایجان شرقی    0411-3363710 آوانتیل

آذربایجان شرقی    0411- 3328017            آوند آب

تهران     021-88041910 آهاب

کردستان 0871-3242469 آهن شیار

سیستان و بلوچستان            0541-3228872 آهوران زاهدان

اصفهان  031-36631081 آی بی اچ کو – I.B.H.Co

تهران     021-88760044 آی. ای. سی. سی – I.E.C.C

هرمزگان 0761-6674845 آیدین پی لیلان

اردبیل    0452-5227609 آیقار

کردستان 0871-6622871 بابک احداث سنندج

کرمان    0392422-2471794       بابک کویر نما

آذربایجان شرقی    0411-5264073 باتارد

کرمانشاه 0831-8370837 باختر کسری

کرمانشاه 0831-7282591 باختران پیشرو

تهران     021-22720363 بادبند

تهران     021-22029571 بادبندساز

سیستان و بلوچستان            0541-2427658 بادریس بتن

سمنان     023-33330109 بارز ساز سمنان

البرز      026-34424241 بارز مهر کرج

کرمان    0341-2239622 بارزگستر شرق رویا پور صاحبی

تهران     021-22537732 بارو سازان پایور

کرمان               بارو سازان شرق

گلستان    0171-2222766 بارو سازان طبرستان

خراسان جنوبی     0561-4449000 باستیان بنا

تهران     021-88715402 باغچه لر

اردبیل    0451-6616998 باغرو کوهسار اردبیل

…         021-88841225 بالاگر

همدان     081-38260000 بالیز

تهران     021-88785071 بام راه

اردبیل    0451-6615973 بامساز اردبیل

آذربایجان شرقی    0411-6691037 بامساز زنجان

آذربایجان شرقی    0411-3344167 بامساز زنجان

هرمزگان 0761-2222473 بامشاد

کرمانشاه 0831-7237642 بان لکان

ایلام       0841-3350304 بانطاق

تهران     021-88986737 بانی آبادی

آذربایجان شرقی    0411-5537634 بانی طرح

کرمان    0341-2442777 بانیان عمران پویا

کرمانشاه 0831-7225692 بانیان غرب

تهران     021-88310364 بانیکان

کرمان    0341-2118876 بایسته سازان پارس

مرکزی   0861-4132380 بتانیر

آذربایجان شرقی    0411-5548508 بتن افزای تبریز

تهران     021-88011519 بتن آجر

آذربایجان شرقی    0411-3344354 بتن آذر

تهران     021-88939598 بتن آسه

آذربایجان شرقی    0411-3351937 بتن بنیان

تهران     021-88714556 بتن پرلیت

آذربایجان شرقی    0411-6568882 بتن پیش تنیده

تهران     021-88400099 بتن چانتیر

سمنان     023-35255501 بتن دامغان

البرز      026-32508251 بتن ریز

تهران     026-32505340 بتن ساحل

کرمان    0341-3126912 بتن سازان جیرفت

کرمان    0341-2232416 بتن سازان جیرفت

فارس     0711-2243210 بتن سازان دهدشت

آذربایجان شرقی    0411-3342638 بتن سازه آذربایجان

کرمانشاه 0831-7226163 بتن سازه غرب

اصفهان  031-37766259 بتن سرای سلیم

اصفهان  031-36285937 بتن سنا

تهران     021-88797057 بتن شانتیه

تهران     021-88208350 بتن شیب

بوشهر    0771-3531048 بتن صالح بوشهر

تهران     021-88841583 بتن عرشه

تهران     021 -88609953            بتن قالب ایوان

همدان     081-38256662 بتن کاج

بوشهر    0771-3531271 بتن کارا سپهر

آذربایجان شرقی    0411-3366948 بتن کاوه آذربایجان

تهران     021-66422190 بتن کوشک

تهران     021-22413326 بتن لعل

کرمان    0341-4231329 بتن ماهان

تهران     021-22771286 بتن نما مستحکم روز

آذربایجان شرقی    0411-3315136 بتن یورد

اصفهان  031-32224417 بتون رادیه

کردستان 0871-3242321 بتونین

هرمزگان 0761-6660108 بحر آسمان هرمزگان

قم          025-32935581 بدیع سازان قم

تهران     021-22370729 بدیع سازان کوشا

تهران     021-88265732 برانوش پل

تهران     021-88827790 برآیند سازه تهران

سیستان و بلوچستان            0547-2225351 برج آرام

اصفهان  031-32285205 برج آرمه کاران

کرمان               برج بلورین سیرجان

تهران     021-66930657 برج پل ساختمان غرب

ایلام       0841-2234702 برج ساز کو

خراسان رضوی   051-38424456 برج سازان شرق

مرکزی   0861-2772340 برج شیشه

هرمزگان 0764-4420200 برجهای کیش

تهران     021-22270926 برد زرد

تهران     021-22364023 برد ساز

کرمان    0341-3237894 بردبار بتن ماهان

تهران     021-88063346 بردو

تهران     021-88827187 بردینگ

کردستان 0871-2259822 برزان

تهران     021-22006224 برسامکو

تهران     021-88260358 برشن پارس

فارس     0711-2244124 برغان

کرمان               برق گیران کرمان

سیستان و بلوچستان            0541-3213599 بروانان شرقی

اصفهان  031-36264321 بساره ساخت

آذربایجان شرقی    0411-5563147 بسان

تهران     021-88710826 بستاب بنا

تهران     021-22640647 بستاب پایه گستر

گلستان    0171-3352472 بستر ساز گلستان

تهران     021-22521306 بستر سازان ورنا

تهران     021-66466097 بسکان

همدان     081-38275400 بعد ساز

آذربایجان غربی    0441-2221287 بکشلو

تهران     021-88745005 بلند آرمان گستر

تهران     021-88914446 بلند پایه

کرمان    0391-5220243 بلند پیمان رفسنجان

تهران     021-88672808 بن آرمه

آذربایجان شرقی    0411-5261916 بنا آفرین

اراک     0861-3674141 بنا بتن اراک

البرز      026-32237067 بنا برج آهوت

همدان     0851-3344216 بنا برج ملایر

فارس     0711-2305015 بنا ساز آلاچیق

همدان     081-38269751 بنا سازان سینا

کرمان    0341- 2474973            بنا کنار کویر

کرمان    0341-2224903 بنا گستر چناران

یزد        0351-8249865 بناء اشکذر

اصفهان  031-36247253 بناسازان سپاهان

کرمان    0341-2445187 بناهای ماندگار سرزمین کریمان

سمنان     023-33332190 بنای ابنیه سمنان

تهران     021-88006472 بنداشت

هرمزگان 0761-2222287 بندر پادیر

خراسان رضوی   051-36223000 بنیان بتن

هرمزگان 0761-662359   بوچیر

تهران     021-88974853 بوم شهر

تهران     021-22066094 به آفرین کیش

کرمان    0341-2437752 به ساز زرآوند

فارس     0711-2334817 به ستون

کرمان    0341-2310619 به ما نا

فارس     0711-6281729 بهار بنا فارس

آذربایجان شرقی    0411-8277714 بهراد – پردیس

تهران     021-88277714 بهراد پردیس

تهران     021-88280558 بهراد پردیس

تهران     021-88849104 بهساز جنوب

خراسان رضوی   051-36064402 بهسازان شرق

کرمان    0341-2717199 بهسازان عمران گستر مشرق زمین

تهران     021-88776741 بهسرا

آذربایجان شرقی    0411-5541441 بهکار اندیش سهند

تهران     021-88767373 بهکار گردان

تهران     021-88045538 بهمبر

تهران     021-88840427 بهمنشیر

کرمان    034242-2722552         بهین فن زرند

کرمان    0341-2227692 بی لوکا راه

تهران     021-88846945 بیاور

مرکزی   0861-2234244 بیدخ اراک

آذربایجان شرقی    0411-3379691 بیر

کرمان    0391-8222729 بیس بتون جنوب شرق

کرمان    0341-2514599 بیستون سازه سپهر کرمان

کرمان    0341-2121300 بیلو کاراه

کرمانشاه 0831-8352121 بیناب غرب

تهران     021-88058312 بین‌المللی فرآیند انرژی و مدیریت

کرمان    0341-2121235 پابدانا سازه

کرمان    0341-2231915 پابدانا سازه

هرمزگان 0761-2229092 پاچکو

تهران     021-66414776 پاچین بنا

آذربایجان غربی    0441-3367367 پادیر سازه ارومیه

خراسان رضوی   051-37681119 پادیر سازه توس

تهران     021-88963167 پار سازه

تهران     021-88755525 پارادیس

تهران     021-22921460 پاراوان گستر شمال

تهران     021-22011134 پارت سازه قشم

قزوین    028-33346878 پارت سرا

قزوین    028-33346878 پارت سرا

تهران     021-88784534 پارتانا

تهران     021-88063152 پارس آباد

هرمزگان 0761-6664599 پارس آباد جنوب

تهران     021-88796156 پارس آرمینه

تهران     021-44070773 پارس آماد

کرمان    0341-2463672 پارس بهناد

تهران     021-66592004 پارس بهینه ساز ژرف

آذربایجان شرقی    0411-3364202 پارس پل

تهران     021-88778374 پارس تکنو

تهران     021- 26406818            پارس سازه

کرمان    0345-3225429 پارس سایوان

تهران     021- 88504900            پارس کندوان

تهران     021-88505710 پارس کیهان

تهران     021-22593380 پارس گرما

فارس     0711-2270481 پارس مارون

فارس     0711-2305807 پارس محور

تهران     021-88985928 پارس یکم

تهران     021-88763120 پارسابان تهران

تهران     021-88339122 پارسازه

کرمان    0341-2239609 پارسیان سازه کارمانیا

کرمان    0344-2210273 پارسیان کویر بم

تهران     021-66418907 پارسیکان

تهران     021-88732976 پارکت

تهران     021-88007126 پاز

تهران     021-88842916 پاز دشت

تهران     021-77608501 پاسنگان

تهران     021-88843613 پاطاق

رشت     0131-7238585 پاکوه

تهران     021-22228191 پامیران

تهران     021-77509514 پانیر

تهران     021-22024305 پاوان

تهران     021-22052632 پاوان ساخت پارس

کرمان    0345-5224593 پایا دژ سیرجان

کرمان    0345-4222008 پایا راه سازه کارمانیا

تهران     021-88023201 پایا ساز

تهران     021-44041971 پایاپی مراغه

تهران     021-77655777 پایانام

تهران     021-88573343 پایاهور

تهران     021-88663985 پایدار پی مانا

آذربایجان غربی    0441-3363327 پایدار سازان افشار

تهران     021-26406736 پایدار سازان آریا

کرمان    0341-2462227 پایدار میهن یزد

تهران     021-77898949 پایست عمران

تهران     021-88699001 پایندان

فارس     0711-6300117 پاییزان

تهران     021-88733968 پترو پارت

تهران     021-88528268 پترو ساخت و نصب

کرمان               پترو سازه کریمان

کرمان    0341-2440539 پترو گاز کارمانیا

بوشهر    0772-3222673 پتک گناوه

کرمان    0341-2269342 پدیده سازان کارمانیا

خراسان رضوی   051-37662228 پدیده شاندیز

سیستان و بلوچستان            0541-2448493 پرتو کاریز زاهدان

کرمان    0391-5237591 پرتو نیرو رفسنجان

کرمان    0345-4229069 پردیسان سپیده آسیا زهرا اکبری

آذربایجان شرقی    0421-3308986 پردیسه

تهران     021-22087847 پرساپی

کرمان    0341-2722486 پرستوی جنوبشرق حمیده زندی

فارس     0711-2290231 پرسمان

گیلان     0131-7761258 پرشاوش

تهران     021-88227519 پرشیا تایید فرایند

تهران     021-88327518 پرشیا تایید فرایند – PTF

تهران     021-88784781 پرلیت

تهران     021-88493001 پروژه ساز

کردستان 0871 -6623130            پرویستانی

تهران     021-88900669 پرهام

تهران     021-83806       پرهون طرح

کرمان               پژهان صنعت

کرمان    0344-2223284 پشت رود بم

کردستان 0871-3287133 پکوک سنندج

تهران     021-88730005 پگا

تهران     021-88909379 پل آروین

تهران     021-22372667 پل بانان

تهران     021-88265621 پل خیز

تهران     021-88502119 پل دره

کرمان    0345-3220801 پل سعید

آذربایجان غربی    0461-2228013 پل سقف

تهران     021-88553377 پل عمران

تهران     021-88546578 پل و دژ

مرکزی   0861-2227299 پلان اراک

گیلان     0131-4223567 پلتکار

تهران     021-88986212 پلسنگ سنندج

تهران     021-88952298 پلسنگ سنندج

تهران     021-88801179 پناهساز ایران

خراسان رضوی   051-32230154 پورمی

تهران     021-83860       پورنام

تهران     021-88878003 پوش سنگ

تهران     021-88878006 پوش سنگ

کرمان               پولاد آرمه

تهران     021-88719415 پولاد بتن

تهران     0291-2246563 پولاد بند

تهران     021-88753802 پولاد پادیر تهران

تهران     021-88744744 پولاد مکانیک

تهران     021-88783791 پونل

کرمان    0341-2132118 پویا بتن

کرمان    0341-2132118 پویا بتن

هرمزگان 0761-6665815 پویا بنای بندر

زنجان    024-33775548 پویا سازه نمونه

کرمان               پویا نمایان تیگران

تهران     021-22053240 پویان برج

خوزستان 0611-4464913 پویش گلاب جنوب

خوزستان 0611-3378267 پویندگان خوزستان

تهران     021-26600369 پویندگان فن آوری نیرو

تهران     021- 22068803            پی آفرین

تهران     021-88765723 پی بتن

گلستان    0171-2326734 پی بتن گرگان

کرمان    0341-2814574 پی بند راه کرمان

کردستان 0871-2254560 پی بیم

تهران     021-88601285 پی پل ستون

تهران     021-88798600 پی چین

تهران     021-88713682 پی چینه

مرکزی   0861-3136214 پی دار بارون

گیلان     0131-4223553 پی دشت گیلان

سیستان و بلوچستان            0541-3217736 پی ریزان زاهدان

خراسان رضوی   051-38416741 پی ریزان طوس

مرکزی   0861-2786018 پی سار بتن

همدان     081-32289723 پی ساز بتن همدان

کرمان               پی سازان کریمان جنوب

اصفهان  031-35251524 پی سازان مبارکه

تهران     021-88793909 پی فوند

کردستان 0871-6665527 پی کاوان کردستان

فارس     0711-6244147 پی کاوان یاسوج

قزوین    028-33343611 پی کوش

تهران     021-88736111 پی گر

تهران     021-88756849 پی گستر

تهران     021-22015790 پی گیر

تهران     021-88744396 پی و پایه

هرمزگان 0761-3330105 پی و پایه

تهران     021-22077660 پیاب سازه گستر

قم          025-36618459 پیام باران

فارس     0711-7209718 پیام ناموران

تهران     021-88803378 پیدکو

گیلان     0131-7726156 پیرا بتن

تهران     021-44724112 پیراسته متین

خوزستان 0631-4431822 پیروز فلز آبادان

آذربایجان شرقی    0411-3349053 پیژو

تهران     021-88942319 پیش ساخته ایران

البرز      026-32714441 پیشتازسازان نگین

کرمان    034242-4224047         پیشرو مشعل فروزان

تهران     021-88459970 پیشگامان فن اندیش تهران

کرمان    0341-2470016 پیک تاژ کرمان

تهران     021-88514976 پیماک

تهران     021-88797009 پیمان ساخت

تهران     021-88306947 پیمانیر

تهران     021-88306947 پیمانیر

تهران     021-88300763 پیوند ساز عمران

تهران     021-88994420 پیوندگران امید

تهران     021-88846909 تابان شهر

تهران     021-23366       تابلیه

هرمزگان 0763-5229795 تابوک

تهران     021-88638096 تابیران

کرمان    0341-2221229 تاپ بتن مسعود

کرمان    0341-2232293 تاپ سازان کارمانیا

زنجان    024-33469488 تاپاک راه زنجان

تهران     021-88348420 تارا

کرمان               تاراب کلوت

تهران     021-88032677 تارماک

یزد        0351-8240913 تاقدیس

تهران     021-88908382 تاقدیساز

گیلان     0131-7727739 تالاب بتن

فارس     0711-2308388 تاور ساخت شیراز

کرمان               تأمین آسایش کرمان

تهران     021-88762700 تأمین راه

کرمان    0341-2456055 تبادل انرژی ایران

کرمان    0341-2456044 تبادل انرژی ایران

تهران     021-44782324 تبریز آداک پی

آذربایجان شرقی    0411-3325396 تبریز پی

تهران     021-88939839 تجهیز محیط

خراسان رضوی   051-37648400 تحکیم سازان طوس

تهران     021-88872463 تحکیم مبنا

تهران     021-88458795 تدبیر سازه

زنجان    024-33784318 تدبیر عمران زنجان

تهران     021-88831866 تراخیت

تهران     021-88790142 تراکم

خراسان رضوی   051-38718318 تسیان

خوزستان 0611-3332035 تعاونی 5 بهبهان

کرمان    0345-5220347 تعاونی آبنگار جلگه

کرمان    0349-6220927 تعاونی پردیس رز

کرمان    0341-2529810 تعاونی قطره گستر جنوب

گیلان     0181-7756390 تک بام شمال

اصفهان  031-32582068 تکاپو

تهران     021-22853904 تکناب

تهران     021-88335750 تکنیک

تهران     021-66523088 تلان سازه

تهران     021-88765037 تمام بنا

کردستان 0871-3233312 تموج

تهران     021-88047587 تموک توان

کرمان    0341-2441099 تنگ زاغ

همدان     081-38260809 تنوی

کرمان    0341-3219226 توان افزای پیشتاز

تهران     021-88757608 توان شرق

تهران     021-88773081 توان گستر ایران

فارس     0711-2287122 تواناست

تهران     021-66919570 توباکا

تهران     021-88104905 توچال

سیستان و بلوچستان            0541-3239881 توردان

خراسان رضوی   051-38426824 توس امکان

خراسان رضوی   051-38930024 توس باورد

تهران     021-88575557 توسار

تهران     021-88727834 توسعه ابنیه فنی

تهران     021-22276643 توسعه ساختمان – TSCO

تهران     021-88063891 توسعه سیلوها

هرمزگان 0764-4421940 توسعه گل شرق

یزد        0351-6269504 توسعه مسکن کویر

تهران     021-88673802 توسعه و ساختمان امید

تهران     021-88663457 توشکان

خوزستان 0611-3372062 توکا

تهران     021-88054694 تونل سازان ایران

کرمان    0345-4222363 تونل سازان سمنگان

تهران     021-66722943 ته تیس

اصفهان  031-36270812 تهران الاستیک

تهران     021-22609591 تهران آرمه

تهران     021-88775675 تهران تحکیم

تهران     021-88746760 تهران سیویل

تهران     021-22677434 تهران قومس

تهران     021-88735588 تیرودال

تهران     021-22220026 تیس

آذربایجان شرقی    0411-3349572 ثقال

تهران     021-88750994 جامع تکنیک

یزد        0351-8249149 جامع کویر

کرمان    0341-2726827 جاوید سازه شرق

آذربایجان غربی    0441-2254008 جغاتو

کرمان               جم سازان بنای کرمان

تهران     021-22019157 جم سازه شرق

تهران     021-88088360 جنرال مکانیک

تهران     021-44174836 جنگ صنعت

تهران     021-88958360 جنوب سازه

کرمان               جوان سازه اقطاع

تهران     021-88040913 جهاد توسعه خدمات زیربنایی

تهران     021-88881945 جهاد توسعه منابع آب

اصفهان  031-36500001 جهاد خانه سازی اصفهان

خراسان رضوی   051-36228402 جهاد نصر خراسان

کرمان    0341-2268475 جهاد نصر کرمان

کرمانشاه 0831-8387835 جهاد نصر کرمانشاه

مازندران 0151-2238522 جهاد نصر مازندران

مازندران 0151-2238522 جهاد نصر مازندران

همدان     081-38240401 جهاد نصر همدان

خراسان جنوبی     0561-4435808 جهان بتن

تهران     021-2762400   جهان پارس

کرمان               جهان راه سیرجان

تهران     021-88981070 جهان کوثر

کرمان    0341-2449553 جهان گرما

فارس     0711-6264543 جهرم بتن

تهران     021-66006647 جهش ساز

تهران     021-22895141 چ ا د

تهران     021-88502225 چاتسر

تهران     021-88570049 چاوش راه بنا

تهران     021-88076629 چاوش راه بنا

هرمزگان 0761-2221775 چاه بنارد

کرمان               چند سازه آشیان مالون کوب

تهران     021-88758647 چولاب

کرمان    0341-2122207 چهار طاق ارگ

تهران     021-44546541 چهل آشکوب

تهران     021-88571239 چهل چشمه

تهران     021-22271416 چیانه آذر

تهران     021-88924581 چیلکو

کرمان    0341-2235097 حامی سازان عرصه کویر

کرمان    0341- 2510048            حرارتی و برودتی آتش بار کرمان

کرمان    0395-5226402 حسام راه سمنگان

تهران     021-77702546 حکیمی

آذربایجان شرقی    0411-3802913 خانمان آذر

تهران     021-88090218 خانه ایرانیان

آذربایجان شرقی    0411-2899074 خانه سازی آذربایجان

تهران     021-22946310 خانه گستر

کرمان               خانه گستران ارگ

اردبیل    0451-2251154 خرمساز

مازندران 0152-5241665 خزر دژ

گلستان    0171-5525902 خشت آرا

تهران     021-88376760 خلخال دشت

تهران     021-88376760 خلخال دشت

تهران     021-88897195 خمش

فارس     0711-2281416 خمیسا

تهران     021-22371586 خویار

تهران     021-22852760 خیز

قزوین    028-33675020 دارپایا

سیستان و بلوچستان            0541-3225697 دارزین

کرمانشاه 0831-8230226 داروند

تهران     021-88640130 دال گستر بیستون

کرمان    0341-2437642 دال معیار

آذربایجان شرقی    0411-3810733 دالگا

کرمان    0341-2221262 داور بتون

تهران     021-88961243 داوه

تهران     021-22868074 دایسا

فارس     0711-6278865 دج بر

تهران     021-88740126 دج راه

تهران     021-88612708 دربید

تهران     021-22027805 درریز

ایلام       0841-3351639 درنا راه گستر

تهران     021-77437293 درود سازه

تهران     021-88724135 درودزن

تهران     021-44257498 درون

گیلان     0131-7758161 درهونه

خوزستان 0611-3774209 دز ستان

اردبیل    0452-5231036 دژ پی مشکین شهر

سمنان     023-33332290 دژ ساز سمنان

تهران     021-22352540 دژ ساز صدر

تهران     025-37736550 دژ ساز کار

خراسان رضوی   051-37682503 دژ عامر

خراسان رضوی   051-37682503 دژ عامر

فارس     0711-6277819 دژاسپید

کردستان 0871-6620356 دژبر سازه

فارس     0751-3333058 دشت سمیر

ایلام       0841-2221730 دشت و دمن

اصفهان  031-36673975 دقیق

خراسان رضوی   0551-2226602 دل حفره

آذربایجان شرقی    0411-5553334 دلتا بیلدر

اصفهان  031-32665278 دلتا سازه اصفهان

تهران     021-88756299 دنا رهساز

تهران     021-88836164 دنا ساز

تهران     021-88799193 دناوار

زنجان    024-33777618 دندیم کو

اصفهان  031-36274575 دوست

گیلان     0181-3227177 دولق

گیلان     0131-3223834 دیار سازان

تهران     021-22378379 دیداس

کرمان    0341-3111399 دیده بان شرق زمین

خراسان رضوی   051-36073114 دیرک سازه توس

آذربایجان شرقی    0411-6589034 دیزج کار

تهران     021-88302376 دیسار

تهران     021-88745389 دیسال

تهران     021-88005178 دیفیوزر

تهران     021-22002711 دیلم راه

تهران     021-88757895 دیناکان

تهران     021-22011395 راپالو

کرمانشاه 0831-8357735 راد پالار بتون

کرمان               راد سازه کارمانیا

قم          025-37232936 رادین به بام کومه آرا

کرمان    0341-3216957 رادیه فرزان کویر

تهران     021-77615369 رارکو

اصفهان  031-36611330 راز

کرمان    0341-2472351 رازینا گستر شرق

کرمان    0341- 2266723            رازینه سازان نجیب

هرمزگان 0761-2244871 راساش

اصفهان  031-36266736 راسن سپاهان

تهران     021-88515085 راشستان

تهران     021-88718299 راشید

کرمانشاه 0831-8367158 رامسر بتن

تهران     021-88722266 رامکله

تهران     021-88514200 راموز

خوزستان 0611-3335918 رامیان قلعه سازان

خوزستان 0611-4472895 راه ایلات

ایلام       0841-6222357 راه پل ایلام

کرمان    0348-2410950 راه پویان صنعت جیرفت

کرمان    0341-2516397 راه پیچ

کرمان    0341-2727712 راه دان بتن کرمان

اصفهان  031-36306674 راه رس

تهران     021-88921094 راه شولدر

تهران     021-22114958 راه صنعت فلات

کرمان    0341-2478853 راه و باند کویر کرمان

تهران     021-88724095 راه و پل ایران

تهران     021-88969360 راه و ساختمان 142

یزد        0351-8214319 راه و ساختمان اهرام یزد

تهران     021-44333320 راه و ساختمان بلند طبقه

مازندران 0151-3214114 راه و ساختمان سویدا

آذربایجان شرقی    0411-3318761 راه ور

آذربایجان غربی    0441-3458339 راهاب

تهران     021-88741126 راهان پی

کرمان    0342-5220551 راهبرد مشیز

تهران     021-22053240 راهداد تهران

کرمان    0379522-5230358       راهداران شاداب کهنوج

کرمان    0341-2721051 راهداران کوشا

کرمان    0348-4222392 راهداران هلیل جیرفت

کرمان    0347422-2614023       راهداری سیرنگ

تهران     021-88952083 راهسازی ایران

کرمان    0341-2238040 راهسازی ساختمانی 115

تهران     021-22176712 راهسر ایران

کرمان    0341-2263121 راهنورد کریمان

فارس     0711-2334116 راهیاب پارس

کردستان 0871-7271363 رج بنای سنندج

خراسان جنوبی     0561-2239748 رجحان کارا

تهران     021-66871537 رس خاک

آذربایجان شرقی    0411-3353400 رسالت بتن آذربایجان

گیلان     0131-7755356 رستاک گیلان

گیلان     0131-3228792 رستم بنا

خوزستان 0611-3344386 رشید کار خوزستان

تهران     021-33336532 رضوان سازه تهران

کرمان    0341-2236794 رعد بتون کرمان

کرمان    0391-5231681 رق رسانی سعیدآباد

تهران     021-88803322 رک – ROCK

تهران     021-88900813 رک – ROCK

تهران     021-22141791 رکیندژ

تهران     021-22141795 رکیندژ

تهران     021- 88733415            رمبود

مرکزی   0841-2240103 رمل آرمه

آذربایجان شرقی    0411-3348282 روادار

گیلان     0131-5545450 رواربتن

کرمان    0345-4234521 روان کار کویر

تهران     021-22265025 روشان

قزوین    028-32575379 روناش سازه

آدربایجان شرقی    0411-5250208 روند

تهران     021-88013486 رویین بنا

مازندران 011-32338484 ره آوران بنا ساز

اردبیل    0451 _2246302           ره برج آذر

تهران     021-88754568 ره تاب

کرمان    0341- 2221104            ره گستر سرزمین کریمان

فارس     0711-6266903 ره هنگام

کرمان    0379522-2475978       رهاب گستر فاریاب

تهران     021-88326231 رهام بتن

کرمان               رهاورد سازه کویر

آذربایجان غربی    0441-2231525 رهبنا

کرمان    0341-3126899 رهرو

تهران     021 -88738182            رهرو

تهران     021-88792299 رهستان

تهران     021-88820733 رهگان

کرمان    0341-3221096 رهنمون راهساز سبزواران

ایلام       0841-2416544 رهنورد عمران

قم          025-32962507 رهیاران صادقیه

خراسان جنوبی     0561-4430543 ریحان رس

کرمان    0341-2124570 زاوش سازه کریمان

سیستان و بلوچستان            0341-2416544 زاهدان ساروج

سیستان و بلوچستان            0541-2416544 زاهدان ساروج

سیستان و بلوچستان            0541-2419087 زاهدان ستون

گیلان     0181-4248965 زربیل گیلان

کردستان 0874-3235916 زریبار

تهران     021-77500750 زرین پی

آذربایجان غربی    0441-2244991 زرین پی ارومیه

هرمزگان 0761-6669322 زرین ساز نصر

اردبیل    0451-3334185 زرین ستون شمال غرب

تهران     021-88552931 زرین طلائی نو

کرمان    0341-2412749 زرین کهندژ سازان اریا

قزوین    028-33346024 زمرد بنای قزوین

زنجان    024-33440451 زنجان آرمه بتن

کرمان    0341-3224867 زنجیل آویز

تهران     021-88777635 زنگاهن

سمنان     023-33456161 زنگوسر

هرمزگان 0761-6662350 زود ساز بندر

خراسان شمالی      0584-2257796 زهک ساز

کرمانشاه 0831-4235268 زیبا بتن غرب

تهران     021-66425658 زیبا پی آرا

کرمان    0344-2512040 زیبا شهررفسنجان

تهران     021-88403049 ژالکه

تهران     021-88884208 ژرف پی

اصفهان  031-32616464 ژرف کار جم

تهران     021-88225540 ژرف کام آسیا

کردستان 0871-3244831 ژره ژین

تهران     021-88794922 ژیان

تهران     021-88039145 سابیر نیرو

تهران     021-44231404 ساجاتا

کرمان    0341-2717175 ساحران سازه جنوب شرق

آذربایجان شرقی    0411-5531312 ساخت آذر

تهران     021-22554361 ساخت عمران بنا

کرمان    0341-2462461 ساخت وساز نوین

آذربایجان شرقی    0411-4413033 ساختار پردازان تبریز

خراسان رضوی   051-38812019 ساختار سازان مشهد

تهران     021-88872491 ساختار فردا

تهران     021-44418966 ساختمان سازان

تهران     021-26112327 ساختمان سازان صنعت آفرین

کرمان    0341-2459581 ساختمان سازه کرمان

تهران     021-88758760 ساختمان های آموزشی

تهران     021-88778912 ساختمان های صنعتی

تهران     021-88778912 ساختمان‌های صنعتی

کرمان    0341-2227122 ساختمانی 115

گیلان     0131-2226753 ساختمانی آق

تهران     021-88658330 ساختمانی بختیاری

تهران     021 _88419230           ساختمانی بند

سمنان     023-33322659 ساختمانی پل بند

بوشهر    0772-3224032 ساختمانی پیام کمالی

تهران     021-22254091 ساختمانی جاده

تهران     021-88746273 ساختمانی خدمت

تهران     021-88800597 ساختمانی دبله

تهران     021-22275730 ساختمانی معلم

تهران     021-88945405 ساختمانی و تولید صنعتی کربن

اصفهان  031-36272546 ساخن

اصفهان  031-36264684 ساخن

تهران     021-88437261 ساراتل ایران

آذربایجان غربی    0441-2240543 ساراس

تهران     021-88901411 سارال

تهران     021-88935463 ساردو

کرمان    0341-3430233 ساروج بافت

تهران     021-88677719 ساروج بالار

تهران     021-44122509 ساروج فلز پی

تهران     021- 26316345            سارومان

فارس     0711-6266336 ساره

هرمزگان 0764-4443802 سارینا کیش

تهران     021-22721051 سازادژ

تهران     021-88407599 سازانه بتن

خراسان رضوی   051-37689434 سازمان عمران و توسعه خراسان

کرمان    0341-2266221 سازندگان سبزواران

تهران     021-88713037 سازور تهران

تهران     021-44044744 سازه اندیشان

تهران     021-88693368 سازه آور متین

تهران     021-88526499 سازه پاد تهران

تهران     021-86012379 سازه پایدار قرن

کرمان    0341-2236804 سازه پرداز کرمان

سمنان     023-33344268 سازه پردازان سمنان

آذربایجان شرقی    0411-3323877 سازه تبریز

آذربایجان شرقی    0411-3317627 سازه خاک تبریز

خراسان رضوی   051-38835820 سازه خاور

خوزستان 0611-4446711 سازه راه و ساختمان

تهران     021-88791892 سازه ساز

کرمان    0345-5227283 سازه ساز رفسنجان

تهران     021-22298777 سازه ساز کهکشان فارس

تهران     021-66041352 سازه سازان تهران سبز

آذربایجان غربی    0441-2242135 سازه سازن ارومیه

خراسان رضوی   051-37520010 سازه شرق

کرمان    0341-2123343 سازه فولاد بارز

گیلان     0131-5546840 سازه کار

گیلان     0131-5546840 سازه کار

ایلام       0841-3330708 سازه کاران ایلام

تهران     021-88806032 سازه کاو

کردستان 0871-6660874 سازه گر

فارس     0711-2333111  سازه گر شیراز

کرمان    0341-2730890 سازه گستر ارس میلان

گیلان     0131-2240072 سازه گستر سحر

گیلان     0131-7763089 سازه گستر کوهپایه

آذربایجان شرقی    0411-3304341 سازه گستران

تهران     021-22256256 سازه‌های صنعتی ایران

کرمان    0341-2455112 ساس راه ماهان

تهران     021-88955154 ساسوله

گیلان     0131-5537744 سالار سازه گیل

کرمان    0341-2458739 سالار صنعت آب

تهران     021-88907324 سامان ایران

ایلام       0841-3337965 سامان ایلام

تهران     021-66522901 سامان دژ سبز

تهران     021-88932019 سامان کوشان سپهر

بوشهر    0771-3538841 سامون بهساز

کرمان    0345-4225384 سانیار ساز پایا

تهران     021-88032677 ساید بتن

تهران     021-88905422 سایول

اردبیل    0452-4225128 سایولگا

آذربایجان غربی    0441-2220974 سایه بان ارومیه

تهران     021-88848018 سبزواران

تهران     021-88643752 سپاسد

تهران     021-88372233 سپانو

تهران     021-88044024 سپاهان مسیل

مرکزی   0861-2228244 سپند بتن

گیلان     0131-3233149 سپندار بنا

کرمان               سپهر آفرینان کرمان

ایلام       0841-3332472 سپهر توسعه ایلام

کرمان    0341-2517117 سپهر سای سازه

گیلان     0142-4249449 سپهر ستون

خراسان رضوی   051-38812450 سپهر مرو زیست

کرمان    0341-2452259 سپهرار کارمانیا

تهران     021-88039598 سپیتمان

گیلان     0131-3345941 سپید کرخه شمال

کرمان    0341-3122737 سپیدل

تهران     021-87188       ست – SET

گیلان     0181-3225470 ستام گستر

تهران     021-77718393 سترآب عمران

خوزستان 0611-4461295 سترگ عمارت جنوب

تهران     021-88636080 ستون سازان قدس

کرمان    0341-2725283 ستون سازه نور گستر

آذربایجان شرقی    0411-3349648 ستیغ گذر

بوشهر    0771-5559107 سحر بتن لیلان

کردستان 0871-3230108 سخت آزمای سنندج

ایلام       0841-3349094 سخت پی ایلام

کرمان    0347-4240381 سد سازان افشار

تهران     021-85790       سد عمران پارس گستر

کرمان    0347-4240381 سدسازان افشار

بوشهر    0771-4544177 سدید

کرمان    0341-2117011 سرابستان

کرمان               سرابستان

گیلان     0131-2228560 سراچه ساز

تهران     021-22279785 سراراه

تهران     021-22913735 سراساز پایدار

تهران     021-22913362 سراوان

تهران     021-88739998 سرآمد ساختمان

خراسان رضوی   051-38421588 سربداران

هرمزگان 0761-3340459 سردنگ

گیلان     0131-7721861 سردیس

آذربایجان شرقی    0411-3322833 سرریز بتن تبریز

هرمزگان 0761-6669195 سرریگ بندر

فارس     0711-2305429 سرستون پولاد

کرمان               سرعت راه جیرفت

تهران     021-88051788 سرمایه‌گذاری و ساختمانی تجارت

کرمان               سرو بتن کرمان

تهران     021-88039317 سرو ساز جنوب

کرمان               سرو سازه کویر

کرمان    0345-3231716 سرو طلائی جنوب شرق

خوزستان 0611-2230911 سرور بتن جنوب

کرمان    0341-2650391 سروش روشنی کارمانیا

تهران     021-88500386 سریک

کرمانشاه 0831-7238144 سریلان

تهران     021-88208273 سعادت کار

کرمان    0341-3241113 سفیر آب کرمان

کرمان    0341-2721436 سفیکان بم

هرمزگان 0761-6666884 سقف سازان گلزار

اصفهان  031-36621753 سکاف

آذربایجان غربی    0441-2237819 سکنا سازه ارومیه

تهران     021-22833270 سکنای جنوب

تهران     021-88211651 سکوکار

تهران     021-66933030 سماء سازه ساز

تهران     021-88780820 سماراه

کرمان    0341-2650136 سمن گستر پارس

تهران     0231-6225655 سمنان زاوقان

تهران     021-88886874 سمندیس

بوشهر    0771-5556747 سنا ساز بوشهر

تهران     021-88754100 سنگ بن بنا

تهران     021-88763234 سنگ و کوه

تهران     021-44264571 سنگان گسل

فارس     0711-2358059 سنگاور

شیراز    0711-6362992 سنگتاش

تهران     021-88414622 سنگوان

کردستان 0871-2259822 سنه کار

ایلام       0841-3342638 سورین کار

خراسان رضوی   051-37680806 سوزن دره مشهد

فارس     0711-2339903 سوفلا

تهران     021-88708037 سوله ایران

تهران     021-88983294 سوماج

تهران     021-88760844 سومه

آذربایجان شرقی    0411-3376569 سومیار

البرز      026-33503513 سه تیز

کرمان    0341-2114293 سه کنج

آذربایجان شرقی    0411-5250209 سه کوه

کرمان    0341-2239716 سه گنبد باستان جنوب شرق

تهران     021-88764355 سه مس

کرمانشاه 0831-8361245 سهاک

تهران     021-22237124 سهلک سازه

کرمان               سهماسالا

کرمان    0344-3460133 سهند بنای شرق

تهران     021-66936962 سهند ساران پویا

کرمان    0341-2467537 سهند سازه ارگ

کرمان    0341-2231277 سهند سازه کرمان

آذربایجان شرقی    0422-6225265 سهند ستون شرق

فارس     0711-8225751 سهند فولاد شیراز

خراسان رضوی   051-37121518 سهندشت خراسان

کرمان    0345-4221394 سهیل سازه قمادین

تهران     021 -22016201            سی بن

تهران     021 -88733117            سی سنگ

تهران     021-88710329 سی. پی. دی

تهران     021-22407199 سی.بی.جی – C.B.G

تهران     021-88726128 سیان کار

کرمانشاه 0831-7284871 سیاوانه

تهران     021-22299124 سیپورت

کرمان    0345-5235899 سیرجان دریا

کرمان    0345-5234883 سیرجان دماوند

کرمان    0345-5232588 سیرجان راسخ

تهران     021-88880463 سیس وی

تهران     021-88882566 سیمتریک

تهران     021-66905133 سیمگل

تهران     021-66957033 سیمنت

تهران     021-66425698 سیویل دز

کرمان    0392422-8193 شاخسار سبز

خراسان رضوی   021-8407090   شالده

تهران     021-22055896 شانلی یول

کرمان    0341-2233350 شایان نیروی ماهان

کرج      021-33315676 شایگان

تهران     021-22564457 شباک

تهران     021-85790       شرکت راهسازی و عمران ایران

تهران     021-88745680 شرکت رس

تهران     021-22913590 شرکت سرمایه گذاری مسکن

تهران     021-88885561 شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران

هرمزگان 0764-4453350 شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش

تهران     021-88086051 شرکت ملی ساختمان

تهران     021-66082284 شریف

کرمان    0342-4224008 شریف سازان راد گستر

تهران     021-88506778 شعله سوز

کرمان    0341-2651305 شعله گستر هزار

تهران     021-88712136 شگرد

تهران     021-88503534 شمس عمران

تهران     021- 22259022            شمشه

کرمان    0341-2725002 شمع کوب کرمان

تهران     021-88957566 شن کش

تهران     021-88740314 شنگرف

اصفهان  031-34466273 شهرک سازان

تهران     021-88951725 شیبارو

کرمان    0341-4724433 شیوشگان جبلیه کرمان

تهران     021-88870244 صابریاد

البرز      026-32204968 صالح ساز بنا

تهران     021-88505429 صالح کاران سپاهان

تهران     021-88771137 صائین

تهران     021-88215774 صحراوش

کرمان    0341-2511522 صدر سازه جنوب شرق

تهران     021-88500372 صدرا نور

کرمان    0342-4442421 صدیق کاران زرند

کرمان    03451-2520303           صفا نبرو کرمانیان

تهران     021-88020243 صنعت پل

تهران     021-88665340 صنعت زمان

تهران     021-66058584 صنعت سوله کرمان

همدان     081-38272933 صنعت غرب

کرمان    0341-2815748 صنعتی اتحاد کرمان جنوب

تهران     021-88761132 صنعتی فجر

تهران     021-22205748 طارس

کرمان               طرح مروارید هامون کرمان

تهران     021-88985440 طرح نصب صحت

کرمان    0345-4228866 طرح و اساس آب سمنگان

تهران     021- 88966607            طرح و پیشنهاد

اصفهان  031-36639008 طرح و تکمیل اصفهان

تهران     021-88743194 طرح و نصب

تهران     021-88215608 طلایه ساز

کردستان 0871-6622227 ظفریه

تهران     021-88762267 عالی ساز

کرمان    0341-2728872 عروج سقف

تهران     021-88834162 عطاردیان

کرمان    0341-2723875 عمارت گستر سازه کارمانیا

تهران     021-88573540 عمران ابنیه آبیدر

کرمان    0341-3329988 عمران آتیه کویر

تهران     021-8796         عمران آذرستان

کرمان               عمران بتن سازه

تهران     021-88510276 عمران پاسارگاد جنوب

تهران     021-22885290 عمران تهران آرا

آذربایجان شرقی    0411-6567331 عمران جو

تهران     021-88510520 عمران رهساز پی

تهران     021-88834260 عمران زنجان

مازندران 0121-2287270 عمران سازان کارا آمل

تهران     021- 88521729            عمران سازان کالار

کرمان    0341-2716725 عمران سبز ماهان

تهران     021-66034850 عمران سوله

کرمان    0347422-3240034       عمران صنعت اقطاع

تهران     021-22549938 عمران صنعتی پارس بنای صدر

کرمان    034242-27634 عمران گستر میلان

کرمان               عمران مسکن سپهر

تهران     021-88821472 عمران و اسکان

تهران     021-88906771 عمران و انرژی ایران

آذربایجان شرقی    0411-4794486 عمران و آبادی تبریز

خراسان رضوی   051-37310084 عمران و مسکن شرق ایران

گیلان     0191-3188121 عمران و مسکن شمال

تهران     021-22340006 عمرانی صنعتی فراساتراپ شرق

کرمان               غدیر نیروی اقطاع

مازندران 0151-3241119 فاتحان مازندران

کرمان    0341-2233206 فاران

اصفهان  031-32334898 فارکا

آذربایجان شرقی    0411-3356361 فانار

تهران     021-66944204 فانتوس

کرمان    0341-2460016 فایق سازه کرمان

تهران     021-88728214 فجر پیمان سازه

تهران     021-22228580 فرا بتن

خراسان رضوی   051-38437267 فرا زیست توس

تهران     021-88980701 فراز اندیش غرب

کرمان    0341-2445331 فراز بام کویر

اصفهان  031-36282730 فراز بند سپاهان

تهران     021-88100564 فراز ساز شمال

تهران     021-88064102 فراز عمران تدبیر

تهران     021-88725080 فراساز

خراسان جنوبی     0561-2233498 فراسازی فجر

تهران     021-88884378 فرآمد دریا

تهران     021-88058312 فرآیند انرژی

کرمان    0341-2522861 فرجام کرمان

تهران     021-44074487 فرجود سازه

کرمان    0341-2533444 فرحان سازان جنوب شرق

تهران     021-22262043 فرگسن

تهران     021-77696858 فرنگار سازه متین

تهران     021-88415326 فروال صنعت

کرمان               فرهنگوران سازه

تهران     021-22906062 فریاب جنوب

فارس     0711-6307086 فریش

آذربایجان شرقی    041-33317179 فزاینده

کرمان    0341-2449224 فضا پوشان کرمان

کرمان    0341-2228493 فضا سازان کویر

تهران     021-88685206 فلات آسیا

تهران     021-88506890 فلات پارس

تهران     021-22855591 فلارگ

تهران     021-88065494 فنی و ساختمانی تهران جنوب

تهران     021-88750190 فنی و مهندسی طرح و بازرسی

تهران     021-88720411 فورسمنت

تهران     021-88793240 فولاد ساختمان

کرمان    0348-2212508 فولاد سنگ جیرفت

فارس     0712-7673242 فولاد نقش اوراسیا

تهران     021-22284301 فومن

تهران     021-88974850 فهندژ

تهران     021-88085700 قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا

تهران     021-88100070 قرب I.C.G

کرمان    0341-2529810 قطره گستر جنوب مائده سبز

کرمان               قلعه سازان افسر کارمانیا

اصفهان  031-36636810 قوس بتن سپاهان

تهران     021-22272951 کاپولا

تهران     021-88049121 کاپیس

کرمان    0341-2477718 کاخ سازان کارمانیا

کرمان    0391-4220761 کادوس صنعت کویر

تهران     021-88032556 کار یاران

تهران     021-22658372 کارا سازه متین

تهران     021-88289411 کارا غرب

تهران     021-88206656 کارگستر

کرمان    0341-2473467 کارمانیا پی سازه

کرمان               کارمانیاراه پل

تهران     021-22863135 کارنای

کرمان               کاریز آب جوپار

کرمان    0341-2477906 کاریز سازان پیشرو کویر

کرمان    0347-4223565 کاریزه سازه اقطاع

تهران     021-88847749 کاشالوت

خراسان رضوی   051-38414910 کالنج

تهران     021-88741970 کالیس بتن

تهران     021-88765445 کانرود سازه

خراسان رضوی   051-37680487 کانزرو

تهران     021-22280477 کانیو

کرمان    0341-2117448 کپار

تهران     021-88777636 کتام

تهران     021-88715311 کتام گستر

تهران     021-22445157 کثرت سازان

آذربایجان شرقی    0411-3311106  کرایبل

کردستان 0871-2265682 کردوئن

کرمان    0341-2610410 کرمان الکترو تابان

کرمان    0341-2816673 کرمان پتک

کرمان    0341-3243121 کرمان پویان

کرمان               کرمان تیراژه کویر

کرمان    0341-2448726 کرمان ثقل

کرمان    0341-3228973 کرمان جاده

کرمان    0341-2514461 کرمان دردشت

کرمان    0341-2445157 کرمان راهسازان شرق

کرمان    0341-2522592 کرمان زاویل

کرمان    0341-2121695 کرمان عمران پویا

کرمان               کرمان فرا راه

کرمان    0341-2653289 کرمان فیوز

کرمان    0341-2515334 کرمان قلعه سازان

کرمان    0341-2441586 کرمان کلیدان

کرمان    0341-2124261 کرمان نگهدار

کرمان    0341-2515107 کرمان نماد نیرو

تهران     021-88755573 کرمانشاهان

کرمان    0341-2227942 کرمانیان

کرمان    0341-2727096 کزه تکنیک

تهران     021-44234627 کژال سازه

تهران     021-26406396 کشش

کرمان    0341-2712048 کلاف جنوب

کرمان               کلوت راه کویر

کرمان    0341-2714918 کلوت سازان کویر

کرمان               کنارگذر سبزواران

تهران     021-88739795 کنترل ولت

هرمزگان 0761-5550366 کنچی

تهران     021-88810684 کندوان تونل

کرمان    0341-2523728 کنعان جنوب شرق

تهران     021-88788939 کوپله

کرمان    0341-3223635 کوتل سازان جنوبشرق

تهران     021-88047473 کوتن

کرمان    0341-2476997 کوشا کاران کویر کارمانیا

کرمان    0341-2725277 کوشا مهر کویر

کرمان    0341-3323241 کوشاگران زمان

سیستان و بلوچستان            0541-3222480 کوشک شرق

هرمزگان 0764-4451651 کولاک کیش

تهران     021-88046436 کولهام

تهران     021-88344117 کومار

تهران     021-88439741 کومه درگاهان

مازندران 0151-3265248 کومه ساز ارس

تهران     021-88675460 کوهسر

خراسان جنوبی     0561-4444219 کویر سکنی

کرمان    0341-3152058 کهن بام کرمان

تهران     021-44832559 کیان سازه دقیق

کرمان    0341-2441741 کیان فروز خاوران

تهران     021-88072501 کیسون

تهران     021-88710143 گارنو

تهران     021-77532986 گاما

کرمانشاه 0837-2222450 گچ کن غرب

فارس     0711-2354694 گداش

تهران     021-77539072 گرافوس

تهران     021-88769126 گرانش راه و ساختمان

تهران     021-88304190 گرانیت پی

تهران     021-22867442 گراه

کرمان    0341-2451402 گردآب

تهران     021-22175153 گروه عرش

تهران     021-88784499 گریلیج بتن

فارس     0711-6271449 گزه‌ کوه

تهران     021-88886041 گسترش سازه حمید

کرمان    0341-2820467 گسترش سامانه های هیوا

تهران     021-22355642 گسترش صنعت ایران

کرمان    0341 _2116663           گسترش فن آوری هیوا

تهران     021-66426040 گسکر

تهران     021-88741593 گوهر ساخت

تهران     021-88005157 گهرشید

گیلان     0131-7725949 گیل آرمه

گیلان     0131-3226222 گیلان زلال

تهران     021-88745528 لادیز

تهران     021-22350741 لانیل

کرمان    0341-3420168 لاوان نیرو آکام

تهران     021-66421195 لاهرود

تهران     021-66439558 لقمان کار

تهران     021-88830384 لوزان

آذربایجان شرقی    0421-2255965 لوله پی گستر

ایلام       0841-3347298 ماداکتو

تهران     021-88686880 مارون

مازندران 011-33345819 مازند نیرو

کرمان    0341-2224225 ماژان صنعت کویر

تهران     021-88008940 ماگما

تهران     021-88068212 ماهان راه

کرمان    0341-2265053 ماهان سازه گستر

تهران     021-2205 3264            ماهدشت

تهران     021-88735731 ماهورداد

کرمان    0341-2268216 متین بتن

تهران     021-22590478 متین عرشه سازان

آذربایجان شرقی    0411-5262577 مجتمع خانه سازی آذربایجان

اصفهان  031-36619819 مجتمع خانه سازی سپاهان

تهران     021-88870865 مجتمع عمرانی ایرانشهر

تهران     021-88722023 مجموعه ایران

تهران     021-88008148 محراب عمران تهران

کرمان               مدرن سازه مکران

تهران     021-44323511 مدیسه

آذربایجان شرقی    0421-2222186 مردق

کرمان               مرسل سازه کرمان

تهران     021-22884364 مرصوص الموت

فارس     0711-2353902 مرصوصی شیراز

خراسان رضوی   051-37530008 مرمر بتن

خراسان رضوی   051-38408759 مروافن

فارس     0711-2304230 مروست

قزوین    028-33347479 مسکن سازان برج گستر

خراسان رضوی   051-38433314 مسکن و عمران قدس رضوی

خراسان رضوی   051-37644087 مشاهیر

خراسان رضوی   051-37649000 مشهد سازه

تهران     021-88734177 مشیران

تهران     021-88692174 مغان دشت

تهران     021-88911341 مغک

تهران     021-88729315 مکان سازان

کرمان    0341-3213986 مکث سازه امیرکبیر پارس

سیستان و بلوچستان            0541-4517976 مکران

کرمان    0341-2713310 منار سازان کرمان

کرمان    0341-4226638 منظر سازه کرمان

تهران     021-88590369 مولدینگ

کرمان               مه نور الکتریک بافت

کرمان    0345-5233889 مه نور سیرجان

تهران     021-88716778 مهاب مکانیک

کرمان    0391-3220857 مهاد زلزله امواج بم

قم          025-32962505 مهدیه

کرمان    0341-2813324 مهربنیان کویر

تهران     021-88952303 مهندسی خوزستان و فارس

فارس     0711- 6289242            مهندسی سازان

تهران     021-88039060 مهندسی شبکه پارس

گیلان     0131-3226830 مهندسی شوک

تهران     021-88719324 مهندسی قادر نصب

تهران     021-22050446 مهندسی مسکن و نواحی صنعتی

تهران     021-88305706 مهندسی و ساخت آبان 55

کرمانشاه 0831-7225542 مهندسین آران غرب

کرمان    0348-2315492 مهیا دژ کویر

کرمان    0341-2224550 مهیمن عالم

تهران     021-88602432 میشو

اصفهان  031-36262739 میکا سازه

تهران     021-88608648 میم تیم اصفهان

کرمان    0341-2530579 میمند پاسارگاد

تهران     021-22940954 میهن ساز

سیستان و بلوچستان            0541-2413608 ناب سازان زاهدان

کرمان    0341-2220532 ناجیان آب کرمان یوسف

کرمان               ناز فراز هرمز

تهران     021- 66406336            ناسار

تهران     021-88012909 نامی ایران

تهران     021-88255498 ناوران

تهران     021-22692090 ناورود

اصفهان  031-36289646 ناوک صاعقه

تهران     021-88886639 ندای علم و صنعت

تهران     021-88514923 نسران

اصفهان  031-36270450 نسکادن

کرمان    0341-2653082 نسیم سازان حیات کرمان

تهران     021-88372800 نسیم شمال

کرمان    0341-2515505 نقش آریا کرمان

گیلان     0131-6668209 نقش گستر عمران

گیلان     0131-6668209 نقش گستر عمران

تهران     021-88243417 نقش نوین پارسیان

ایلام       0841-3333758 نگاران

کرمان               نگین آب هلیل

کرمان    0391-5237044 نگین ساز صدف

کرمان    0341-2719216 نما سازان کوهستان

تهران     021-88447528 نماد ساختکار

کرمان               نمادسازان بابک

کرمان    0341-3215806 نماسازان راین

ایلام       0841-2230444 نمایانکار

کردستان 0871-6622364 نموج سازه

تهران     021-66492132 نو پدید

تهران     021-88050139 نو گستر

کرمانشاه 0831-7261097 نودشه

تهران     021-88715864 نوسازه

تهران     021-88878110 نوسازی و عمران امید ری

کرمان    0341-2261516 نوید کتیبه پارس

خراسان رضوی   051-37288860 نوین پی

تهران     021-88975084 نوین تراس

آذربایجان شرقی    0411-5254264 نهاد کار

تهران     021-23534001 نیر پارس

تهران     021-86012166 نیرو

کرمان    0344-2319956 نیرو الکا بم

تهران     021-88712775 نیک سازان

تهران     021-88760861 نیکان نیرو

تهران                نیکروز ساری

چهارمحال و بختیاری         0381-3343036 نیکو بنای بختیاری

کرمان    0348-2512746 نیلوفر سبز سبزواران

تهران     021-44239167 نیما بنای بندر

کرمانشاه 0831-7234020 وارون

تهران     021-88407861 واریان

تهران     021-88511200 وایون

تهران     021-88575374 ورسک

تهران     021-88086598 ورسک بتون

کرمانشاه 0831-4205111 ورسک پل

تهران     021-29741       وریج

تهران     021-88853457 وزان

فارس     0711-2351526 وزش فارس

تهران     021-77501234 وزوا

تهران     021-88572302 ونک پارک

تهران     021-88705193 ویسا

آذربایجان شرقی    0411-5556199 ویند

کرمان    0341-2511151 هادی شمس کرمان

تهران     021-44282949 هاماکار

تهران     021-88657950 هایپرفرم

کرمان    0341-2512924 هدرخش دار سبزوار

آذربایجان شرقی    0411-5253520 هرم عمران آذر

تهران     021-22045093 هرمز تارا

کرمان    0341-2441452 هرمز عمران کرمان

تهران     021-88309755 هریسون

چهارمحال و بختیاری         0381-3330885 هفت رنگ

تهران     021-88901043 هلال دشت

تهران     021-88656591 هلدینگ بیزنس گلدن وی

کرمان    0348-2410985 هلیل آب جیرفت

کرمان               هلیل راه کرمان

تهران     021-22421011 همپایه

تهران     021 _88500161           همتراز پی

اصفهان  031-36639908 همسنگ سپاهان

کرمان    0341-2447238 هموارراه ماهان

تهران     021-88796478 هوجستان

آذربایجان شرقی    041-35570273 هوراند طرح

تهران     021- 88049181            هوردشت

کرمان    0344-3222339 هیدرو سازه ارگ

آذربایجان شرقی    0411-5261976 هیدنکا

کرمان    0341-2112109 هیراب کویر کرمان

کردستان 0871-3562004 هیوا لرد

تهران     021-88069095 یادمان سازه

کرمان    0391-3914228587       یاسین کار شرق

کرمان    0341-2223338 یراق نیروی کارمانیا

گیلان     0131-5555790 یربونی

کرمان    0341-3212042 یکتا آریا زمین

بنار استودیو

بهترین طراحان ویلا در سال 1403

در سال 1403، بازار طراحی و ساخت ویلا به یکی از پرطرفدارترین صنایع مرتبط با ساخت و ساز در ایران تبدیل شده است. انتخاب بهترین طراح برای ویلا شما می‌تواند تفاوت زیادی در نتیجه نهایی احداث ویلا داشته باشد. از آنجا که هر ویلا نیاز به طراحی منحصر به فرد و متناسب با سلیقه و نیازهای مالک خود دارد، انتخاب یک معمار با تجربه و استعداد بالا بسیار حیاتی است.

اهمیت انتخاب معمار مناسب برای ویلا شما بیشتر از فقط تأثیر بر ظاهر بنا است؛ این امر به تأثیرگذاری بر راحتی زندگی و کیفیت زندگی شما نیز می‌پردازد. معماران برجسته در سال 1403 با داشتن دانش عمیق در زمینه‌های طراحی داخلی، معماری پایدار، و بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین، بهترین گزینه‌ها را برای طراحی ویلا شما ارائه می‌دهند.

اگر شما نیز به دنبال بهترین طراح ویلا در سال 1403 هستید، انتخاب افرادی با تجربه قبلی در این زمینه، موضوعی بسیار حیاتی است. طراحان با تکنیک‌های نوین و شیوه‌های خلاقانه‌ای که در سال‌های اخیر به کار گرفته‌اند، می‌توانند ویلاهایی بسیار منحصر به فرد و با ارزش برای شما طراحی کنند که همزمان با استانداردهای بالای عملکرد و زیبایی ساخته شده‌اند.

راهنمای کامل برای انتخاب طراح ویلا مناسب

انتخاب طراح مناسب برای ویلا خود از مراحل اساسی و مهم در فرایند ساخت ویلا است. اولین گام در این راهنما، شناخت نیازهای خود و تعیین مشخصات مورد انتظار از ویلا است. برای مثال، آیا به دنبال طراحی سنتی یا مدرن، ویلا با فضاهای باز یا بسته، و یا استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته در طراحی خود هستید؟

بعد از شناسایی نیازهای خود، می‌توانید به جستجوی معماران و مشاوران معتبر در زمینه طراحی ویلا بپردازید. اطمینان از تجربه، دانش فنی، و تطابق سبک طراحی معمار با سلیقه شما، از جمله مواردی است که باید در انتخاب طراح مناسب مدنظر قرار دهید.

در این راستا، معمارانی که توانسته‌اند پروژه‌های متنوعی در زمینه طراحی ویلا را با موفقیت اجرا کنند و نمونه کارهای قبلی با طراحی‌های متنوع داشته باشند، می‌توانند گزینه‌های مناسبی برای شما باشند. با مشاهده نمونه کارها و بررسی نظرات مشتریان سابق، می‌توانید به انتخاب صحیح و ارزشمندی دست پیدا کنید که باعث می‌شود تا ویلا شما به بهترین شکل ممکن طراحی و ساخته شود.

برترین معماران برای ساخت ویلا

در جستجوی برترین معماران برای ساخت ویلا، انتخاب افرادی با تجربه گذشته و دانش عمیق در زمینه طراحی و ساخت ویلا بسیار حائز اهمیت است. برترین معماران اغلب با استفاده از تکنولوژی‌های نوین، ایده‌های خلاقانه و توجه به جزئیات، ویلاهایی را طراحی می‌کنند که همزمان با نیازهای مالکان و استانداردهای بالای عملکرد ساخته شده‌اند.

معماران برجسته برای ساخت ویلا، علاوه بر داشتن دانش فنی عالی، قادرند تا با درک عمیق از محیط طبیعی و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، ویلاهایی با اثرات زیست‌محیطی کم و مصرف انرژی پایین طراحی کنند. این نکات مهم به عنوان یکی از معیارهای انتخاب برترین معمار برای ساخت ویلا بسیار حیاتی است.

از طرفی، انتخاب معماری برای ساخت ویلا نیازمند بررسی دقیق نمونه کارها، مطالعه نظرات مشتریان سابق، و بررسی پروفایل کاری آن معمار است. با انجام این مراحل، می‌توانید به بهترین معمار برای ساخت ویلا خود دست یابید که توانایی طراحی و ساخت ویلاهایی با استانداردهای بالا و شخصیتی منحصر به فرد را دارا باشد.

چطور یک معمار ویلا را انتخاب کنیم؟

انتخاب معمار مناسب برای طراحی ویلا یکی از مراحل کلیدی در فرایند ساخت است. برای این کار، ابتدا باید نیازهای خود را به دقت شناسایی کنید. آیا به دنبال طراحی سنتی یا مدرن هستید؟ آیا نیاز به فضاهای باز یا بسته دارید؟ این موارد می‌توانند به شما کمک کنند تا مشخص کنید کدام معمار بهترین انتخاب برای شماست.

یکی از مهم‌ترین اصول در انتخاب معمار، تجربه و پیشینه کاری او است. معمارانی که توانسته‌اند پروژه‌های متنوع و با طیف گسترده‌ای از سبک‌ها را با موفقیت اجرا کنند، ممکن است گزینه‌های مناسبی برای شما باشند. می‌توانید با مشاهده نمونه کارها و بررسی پروفایل کاری آن‌ها، به انتخاب صحیحی برسید که باعث می‌شود ویلا شما به بهترین شکل ممکن طراحی و ساخته شود.

همچنین، موارد دیگری مانند قدرت تفکر خلاق، توانایی ارتباط موثر و انعطاف پذیری نیز از جمله مهارت‌هایی هستند که یک معمار خوب باید داشته باشد. بهتر است قبل از انتخاب نهایی، با معمار انتخابی خود مصاحبه کرده و نحوه کار و رویکردهایش را بررسی کنید تا اطمینان حاصل شود که توانایی ارائه بهترین طراحی برای ویلا شما را دارا است.

معرفی بهترین سازندگان ویلا در ایران

در ایران، بازار ساخت ویلا به دلیل نیاز رو به افزایش به مسکن مرتفع و لوکس، بسیار پویا و فعال است. برای انتخاب بهترین سازندگان ویلا، ابتدا باید به جستجوی شرکت‌هایی بپردازید که توانسته‌اند پروژه‌های بزرگ و با کیفیت را با موفقیت اجرا کنند. شرکت‌های با تجربه در این زمینه، علاوه بر داشتن توانایی فنی بالا، می‌توانند بهترین مواد و تکنولوژی‌های مدرن را برای ساخت ویلاهای لوکس استفاده کنند.

برترین سازندگان ویلا در ایران، عموماً با داشتن تیم‌های متخصص و توانمند در زمینه‌های مختلف از جمله معماری، مهندسی ساختمان، و دکوراسیون داخلی، می‌توانند بهترین خدمات را به مشتریان خود ارائه دهند. انتخاب یک شرکت سازنده ویلا با رعایت استانداردهای بین‌المللی ساخت، می‌تواند تأثیر زیادی بر کیفیت و دوام ساختمان شما داشته باشد.

همچنین، قبل از انتخاب نهایی، می‌توانید نظرات و تجربیات مشتریان سابق را نیز مورد بررسی قرار دهید. این کار می‌تواند به شما کمک کند تا از کیفیت خدمات و اجرای پروژه‌های قبلی شرکت سازنده مطلع شوید و انتخاب بهتری داشته باشید که به طراحی و ساخت بهترین ویلا برای شما منجر شود.

راهنمای انتخاب معمار برای ساخت ویلا

انتخاب معمار مناسب برای ساخت ویلا یکی از تصمیمات حیاتی در فرایند ساخت ملک شماست. اولین گام در این راهنما، شناخت نیازهای خود و تعیین سلیقه و سبک معماری مورد علاقه است. آیا به دنبال طراحی مدرن، کلاسیک یا سنتی هستید؟ آیا به فضاهای باز و یا بسته نیاز دارید؟ این موارد می‌توانند به شما کمک کنند تا معماری مناسب برای ویلا خود را انتخاب کنید.

بعد از شناخت نیازهای خود، جستجوی معماران با تجربه و دانش فنی مناسب را آغاز کنید. معماران با تجربه قادرند تا با توجه به شرایط محیطی و طبیعی منطقه، طراحی‌های منحصر به فردی ارائه دهند که به بهترین شکل ممکن با محیط اطراف هماهنگ باشند.

یکی دیگر از نکات مهم در انتخاب معمار، بررسی نمونه کارها و پروژه‌های قبلی او است. با مشاهده نمونه کارها، می‌توانید با استایل و تخصص معمار آشنا شوید و مطمئن شوید که معمار توانایی طراحی ویلا بر اساس نیازهای شما را دارد. همچنین، مطالعه نظرات و تجربیات مشتریان سابق نیز می‌تواند به شما کمک کند تا از کیفیت و عملکرد معمار در پروژه‌های گذشته آگاه شوید و تصمیم بهتری در انتخاب نهایی داشته باشید.

معرفی بهترین شرکت‌های ساخت ویلا در تهران

در تهران، بازار ساخت ویلا به دلیل نیاز متقاضیان به مسکن مرتفع و لوکس، بسیار پویا و فعال است. انتخاب بهترین شرکت ساخت ویلا در این شهر امری حیاتی و تصمیمی است که باید با دقت انجام شود. شرکت‌های برتر در این زمینه عموماً دارای تیم‌های متخصص و تجربه کافی در طراحی و اجرای پروژه‌های ویلا هستند که می‌توانند نیازها و انتظارات شما را برآورده کنند.

برای انتخاب بهترین شرکت ساخت ویلا در تهران، ابتدا باید به دنبال شرکت‌هایی با تجربه و پروژه‌های قبلی موفق بگردید. مطالعه نمونه کارها و بررسی پروفایل کاری شرکت‌ها می‌تواند به شما کمک کند تا با استایل و کیفیت کار آن‌ها آشنا شوید و انتخاب بهتری داشته باشید.

همچنین، نظرات و تجربیات مشتریان سابق نیز از جمله عواملی است که می‌تواند به شما در انتخاب شرکت مناسب کمک کند. با مشاهده بازخوردهای مثبت و منفی مشتریان، می‌توانید تصمیم بهتری در مورد انتخاب شرکت ساخت ویلا بگیرید که به شما اطمینان دهد که پروژه شما به بهترین شکل ممکن اجرا می‌شود.

راهنمای انتخاب بهترین مجری برای ساخت ویلا

انتخاب مجری مناسب برای ساخت ویلا یکی از مراحل حیاتی در فرایند ساخت ملک شماست. در ادامه، به چند نکته کلیدی که باید در نظر داشته باشید برای انتخاب بهترین مجری پرداخته خواهد شد:

تجربه و پروژه‌های قبلی:

مطمئن شوید که مجری دارای تجربه کافی در زمینه ساخت ویلاهای مشابه است. بررسی پروژه‌های قبلی آنها می‌تواند نشان دهنده توانایی و کیفیت کار آنها باشد.

معیارهای کیفیت:

بررسی کنید که آیا مجری از مواد با کیفیت و استانداردهای ساخت بین‌المللی استفاده می‌کند یا خیر؟ کیفیت مواد و فن‌آوری‌های استفاده شده بر روی دوام و کیفیت نهایی ویلا تأثیر زیادی دارد.

امکانات و تجهیزات:

اطمینان حاصل کنید که مجری دارای امکانات و تجهیزات لازم برای اجرای بهترین کار است. از این جهت، معیارهایی مانند دسترسی به منابع مناسب و توانایی ارائه خدمات پشتیبانی مهم هستند.

قرارداد و شرایط کاری:

قبل از شروع پروژه، یک قرارداد کامل و شفاف امضا کنید که شامل همه جزئیات مانند زمان‌بندی، هزینه‌ها، شرایط پرداخت، و شرایط کنسلی باشد. اطمیناند حاصل کنید که همه شرایط کاری به صورت کامل وارد قرارداد شده است.

راهنمای انتخاب بهترین تیم‌های ساخت ویلا در تهران

انتخاب بهترین تیم ساخت ویلا در تهران یکی از مراحل حیاتی در فرایند ساخت ملک است که نیازمند دقت و تحقیق دقیق است. در ادامه، به چند نکته کلیدی که باید در نظر داشته باشید برای انتخاب بهترین تیم ساخت ویلا در تهران پرداخته خواهد شد:

تجربه و مهارت:

ابتدا مطمئن شوید که تیم مورد نظر دارای تجربه و مهارت کافی در زمینه ساخت ویلاهای لوکس و با کیفیت است. بررسی پروژه‌های قبلی آنها می‌تواند نشان دهنده توانایی و دانش آنها در این زمینه باشد.

استفاده از مواد با کیفیت:

اطمینان حاصل کنید که تیم ساخت از مواد با کیفیت و استانداردهای بین‌المللی استفاده می‌کند. کیفیت مواد و تکنولوژی‌های استفاده شده بر روی دوام و کیفیت نهایی ویلا تأثیر زیادی دارد.

امکانات و تجهیزات:

بررسی کنید که آیا تیم ساخت دارای امکانات و تجهیزات لازم برای اجرای بهترین کار است یا خیر؟ این شامل دسترسی به منابع مناسب، توانایی ارائه خدمات پشتیبانی و امکانات مدیریتی مناسب می‌شود.

مطالعه نظرات مشتریان:

نظرات و تجربیات مشتریان قبلی می‌تواند یک راهنمای عالی برای انتخاب تیم ساخت ویلا باشد. با مشاهده بازخوردهای مثبت و منفی، می‌توانید بهترین تصمیم را بگیرید که به شما اطمینان دهد که پروژه شما به بهترین شکل ممکن اجرا می‌شود.

با رعایت این نکات، می‌توانید به بهترین تیم ساخت ویلا در تهران دست یابید که پروژه را با کیفیت بالا و به موقع اجرا کند و نیازهای شما را به بهترین شکل ممکن برآورده کند.

راهنمای انتخاب معمار برای ساخت ویلا

انتخاب معمار مناسب برای ساخت ویلا یکی از گام‌های حیاتی در راه به دست آوردن خانه‌ای که هم از نظر ظاهری جذاب باشد و هم از نظر کارکردی عالی عمل کند، است. در اینجا به برخی از نکات کلیدی که باید در نظر داشته باشید برای انتخاب بهترین معمار برای ساخت ویلا می‌پردازیم:

تجربه و تخصص:

مطمئن شوید که معماری که انتخاب می‌کنید، دارای تجربه کافی در طراحی ویلاهای مشابه است. بررسی پروژه‌های قبلی او و ارزیابی طراحی‌های او می‌تواند به شما کمک کند تا از توانمندی و استعداد او اطمینان حاصل کنید.

سبک و ذائقه:

مطمئن شوید که معماری که انتخاب می‌کنید، قادر به درک و تأمل در سبک زندگی شما و ذائقه‌ی شماست. او باید قادر به ترکیب ایده‌های خود با نیازهای شما و ساختار ویلا باشد.

استفاده از فناوری و مواد مناسب:

اطمینان حاصل کنید که معمار قادر به ارائه راهکارهای نوآورانه و استفاده از فناوری‌های مدرن در طراحی و ساخت ویلا است. همچنین استفاده از مواد با کیفیت بالا که در دوام و کیفیت نهایی ویلا تأثیر دارند، نیز حیاتی است.

با رعایت این نکات، می‌توانید بهترین معمار برای طراحی و ساخت ویلا خود را انتخاب کنید که پروژه‌ی شما را به بهترین شکل ممکن اجرا کند و نتیجه‌ای بی‌نظیر به شما ارائه دهد.

چگونه بهترین مجری را برای ساخت ویلا انتخاب کنیم

برای انتخاب بهترین مجری برای ساخت ویلا، می‌توانید به مراحل زیر توجه کنید:

بررسی تجربه و پروژه‌های قبلی:

اولین گام برای انتخاب مجری مناسب، بررسی تجربه و پروژه‌های قبلی او است. بررسی کنید که آیا مجری تجربه کافی در ساخت ویلاهای مشابه دارد یا خیر. مشاهده پروژه‌های قبلی و بازدید از آنها می‌تواند نمونه‌های واقعی از کارکرد و کیفیت کار مجری را نشان دهد.

مراجعه به مشتریان قبلی:

برای به دست آوردن نظرات و تجربیات واقعی از مجری، با مشتریانی که پروژه‌هایشان توسط او انجام شده است، تماس بگیرید. نظرات و تجربیات آنها در مورد کیفیت کار، پشتیبانی بعد از فروش، احترام به زمانبندی و هزینه‌ها می‌تواند به شما کمک کند تا تصمیم بهتری بگیرید.

بررسی استفاده از مواد و فناوری:

اطمینان حاصل کنید که مجری از مواد با کیفیت و استفاده از فناوری‌های نوین در ساخت ویلا استفاده می‌کند. کیفیت مواد و تکنولوژی‌های استفاده شده در ساخت ویلا بسیار مهم است و تأثیر زیادی بر دوام و کیفیت نهایی پروژه خواهد داشت.

قرارداد نامه:

پیش از شروع هرگونه کار، یک قرارداد دقیق و کامل با مجری بسته شود که شامل شرایط کاری، زمانبندی، هزینه‌ها و شرایط پرداخت، استفاده از مواد و تکنولوژی‌ها، و شرایط لازم دیگر باشد. این اقدام می‌تواند از بروز ابهامات و مشکلات در آینده جلوگیری کند.

با رعایت این نکات، می‌توانید بهترین مجری را برای ساخت ویلا خود انتخاب کنید که پروژه را به بهترین شکل ممکن اجرا کرده و نیازهای شما را به درستی برآورده سازد.